Pomoć za ASUS ROG GX700VO

background image

E-priručnik

CR10931

Prvo vydání

Studeni 2015

background image

2

E-priručnik za prijenosno računalo

Autorsko pravo

Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite

pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi,

prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo

kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade sigurnosne kopije.

ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK “KAKAV JEST” BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI NEIZRAVNOG,

UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I POGODNOSTI ZA ODREĐENU

SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI MENADŽERI, UPRAVA, ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI

ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI

ŠTETU ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA

POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U

OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU, BIO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znaci ili proizvodi

zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i objašnjenja u

korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere kršenja njihovih prava.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE SVRHE.

PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBVEZOM TVRTKE

ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA BILO KAKVE POGREŠKE I NETOČNOSTI KOJE MOGU

POSTOJATI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI OPISANE PROIZVODE I SOFTVER.

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana

Ograničenje odgovornosti

U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete imati

pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje potražujete

naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao posljedica tjelesne

ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge stvarne i izravne štete

koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih ovim jamstvom, u iznosu

do navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.

ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora, kaznene
odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.

To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod

te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.

TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA TREĆIH

OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE, SLUČAJNE,

NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I UŠTEĐEVINE),

ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI PROIZVOD, BILI
SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Servis i podrška

Posjetite naše višejezično web-mjesto http://support.asus.com

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

3

Sadržaj

O ovom priručniku ....................................................................................................7

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku .....................................................9
Ikone ....................................................................................................................................9
Tipografija .........................................................................................................................9

Sigurnosne mjere opreza ........................................................................................10

Upotreba prijenosnog računala ................................................................................10
Briga o prijenosnom računalu....................................................................................11
Propisno zbrinjavanje ...................................................................................................12

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Upoznavanje s prijenosnim računalom .............................................................14

Pogled s gornje strane ..................................................................................................14
Dno ......................................................................................................................................19
Desna strana .....................................................................................................................21
Lijeva strana ......................................................................................................................23
Prednja strana ..................................................................................................................25
Pogled sa stražnje strane .............................................................................................26

Upoznavanje s priključnom stanicom hlađenom tekućinom ...................28

Pogled s gornje strane ..................................................................................................28
Lijeva strana ......................................................................................................................30
Prednja strana ..................................................................................................................31

Poglavlje 2: Upotreba prijenosnog računala

Početak rada ................................................................................................................34

Priključivanje prijenosnog računala ........................................................................34
Punjenje prijenosnog računala..................................................................................36
Podignite i otvorite ploču zaslona ............................................................................39
Pritisnite tipku napajanja .............................................................................................39
Odvajanje prijenosnog računala ...............................................................................40
Korištenje dodirne plohe .............................................................................................41

background image

4

E-priručnik za prijenosno računalo

Korištenje tipkovnice ................................................................................................45

Funkcijske tipke ...............................................................................................................45
Tipke za Windows® 10 ...................................................................................................46
Brojčana tipkovnica .......................................................................................................47

Poglavlje 3: Rad s Windows® 10

Prvo pokretanje uređaja ..........................................................................................50
Izbornik Start ...............................................................................................................51

Pokretanje izbornika Start ...........................................................................................52
Otvaranje programa iz izbornika Start....................................................................52

Windows® aplikacije .................................................................................................53

Rad s Windows® aplikacijama.....................................................................................54
Prilagođavanje Windows® aplikacija........................................................................54

Pregled zadataka .......................................................................................................57
Funkcija Snap ..............................................................................................................58

Promjena hotspotova ...................................................................................................58

Centar za radnje .........................................................................................................60
Ostale prečice na tipkovnici ...................................................................................61
Spajanje na bežičnu mrežu ...................................................................................63

Wi-Fi .....................................................................................................................................63
Bluetooth ..........................................................................................................................64
Zrakoplovni način rada .................................................................................................65

Spajanje na žične mreže ..........................................................................................66

Konfiguriranje dinamičke IP adrese / PPPoE veze ...............................................66
Konfiguriranje statičke IP mrežne veze ...................................................................67

Isključivanje prijenosnog računala ......................................................................68
Postavljanje prijenosnog računala u stanje mirovanja ................................69

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

5

Poglavlje 4: Samoprovjera pri uključivanju (POST)

Samoprovjera pri uključivanju (POST) ...............................................................72

Uz pomoć POST pristupite u BIOS i rješavanje problema ................................72

BIOS ................................................................................................................................72

Pristupanje u BIOS ..........................................................................................................72
BIOS postavke ..................................................................................................................73

Oporavak sustava ......................................................................................................83

Izvođenje opcije za oporavak.....................................................................................84

Poglavlje 5: Nadogradnja prijenosnog računala

Installing a Random Access Memory (RAM) module ....................................88
Ugradnja M.2 kartice ................................................................................................94

Savjeti i ČPP

Korisni savjeti za prijenosno računalo ................................................................102
ČPP za hardver ............................................................................................................103
ČPP za softver..............................................................................................................106

Dodaci

Pregled ...............................................................................................................................110
Izjava o kompatibilnosti mreže..................................................................................110
Negovorna oprema .......................................................................................................110
Izjava Savezne komisije za komunikacije ...............................................................112
FCC izjava o izloženosti radijskoj frekvenciji .........................................................113
Izjava o sukladnosti (R&TTE smjernica 1999/5/EC).............................................114
Upozorenje o CE oznaci................................................................................................114
Kanali za bežični prijenos podataka u različitim regijama ...............................115
Ograničenje frekvencijskog raspona u Francuskoj .............................................115

background image

6

E-priručnik za prijenosno računalo

Sigurnosne napomene za UL .....................................................................................117
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem .................................................................118
Informacije o TV tjuneru .............................................................................................118
REACH .................................................................................................................................118
Napomena o proizvodima Macrovision Corporation ........................................118
Prevencija gubitka sluha ..............................................................................................118
Oprez pri korištenju litijskih baterija za Nordijske zemlje (za litij-ionske

baterije) ..............................................................................................................................119
Napomena o izolaciji .....................................................................................................120
CTR 21 Odobrenje

(za prijenosno računalo s ugrađenim modemom) .............................................121
Proizvod sukladan normi ENERGY STAR .................................................................123
Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji se odnose na
zaštitu okoliša .................................................................................................................123
ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda .........................124

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

7